D - Maximum Profit

cpaojalds1

最終更新日

問題

https://onlinejudge.u-aizu.ac.jp/courses/lesson/1/ALDS1/1/ALDS1_1_D (新しいタブで開く)

問題文

RtR_t が与えられるので、 RjRi(j>i)R_j - R_i (j > i) の最大値を求めてね。

制約

サンプル

I/O 1

6
5
3
1
3
4
3
3

I/O 2

3
4
3
2
-1

考察

O(n2)O(n^2) でやると間に合わない。
RiR_i が最小なら RtRiR_t - R_i が最大になるので、RiR_i を更新しながら RtRiR_t - R_i を計算していけばいい。

コード

https://onlinejudge.u-aizu.ac.jp/status/users/a01sa01to/submissions/1/ALDS1_1_D/judge/6379628/C++17 (新しいタブで開く)

int main() {
 int n;
 cin >> n;
 vector<int> a(n);
 rep(i, n) cin >> a[i];
 int minim = a[0], ans = -1e9;
 rep(i, n - 1) {
  ans = max(ans, a[i + 1] - minim);
  minim = min(minim, a[i + 1]);
 }
 cout << ans << endl;
 return 0;
}